Highly Coarse-grained Representations of Transmembrane Proteins

TitleHighly Coarse-grained Representations of Transmembrane Proteins
Publication TypeJournal Article
Year of PublicationIn Press
AuthorsMadsen, JJ, Sinitskiy, AV, Li, J, Voth, GA
JournalJ. Chem. Theory Comput.